Allmänna villkor

1. Allmänt 

Följande villkor tillämpas mellan den person (“Medlemmen”) som namnges i medlemsavtalet (“Avtalet”) och relevant bolag inom First Class Gym-koncernen (“FCG”). Dessa villkor är en integrerad del av Avtalet. Förutom Avtalet är Medlemmen även bunden av särskilda villkor som vid varje tillfälle kan gälla för övriga tjänster och erbjudanden. Dessa villkor finns tillgängliga på vår webbsida.

2. Medlemskap

2.1 Innehåll
Medlemskapet ger Medlemmen rätt att träna vid samtliga FCG:s anläggningar enligt vad som anges i Avtalet. Vidare har Medlemmen rätt att använda tillgängliga erbjudanden enligt gällande villkor. 

2.2 Medlemskort
Medlemmen tilldelas ett medlemskort hos FCG. Förlorat eller skadat kort skall anmälas och ersätts mot en avgift om för närvarande 100 kr. Medlemskortet är FCG egendom och får enbart disponeras personligen av Medlemmen. Kortet kan inte överlåtas eller lånas ut. När medlemskapet avslutas ska Medlemmen destruera medlemskortet.

2.3 Medlemskap för personer under 18 år
Medlemskap hos FCG kan tecknas av myndiga personer. Personer som inte är myndiga men har fyllt 11 år kan ingå medlemskap hos FCG under förutsättning att en vårdnadshavare ingår avtalet. Vårdnadshavaren blir juridiskt ansvarig för medlemskapet och hålls ansvarig för alla betalningar i samband med medlemskapet. För medlemmar mellan 11-15 år krävs även att vårdnadshavaren har ett eget medlemskap samt är på FCGs anläggningar samtidigt med sitt barn.

2.4 Kommunikation
Allmän information från FCG om medlemskapet kommer i första hand att skickas till den e-postadress eller postadress som Medlemmen har uppgett.

3. Avtalstid 

3.1 Medlemskapet gäller från och med det startdatum som anges i Avtalet och löper därefter under den bindningstid som överenskommits mellan parterna. FCG erbjuder följande bindningstider: 12, 24 eller 36 månader. Annan bindningstid kan särskilt överenskommas om beaktansvärda skäl föreligger.  

3.2 Medlemskapet hos FCG är ett löpande avtal oberoende av vald bindningstid. Medlemskapet löper således vidare med en månad i taget efter att den avtalade bindningstiden gått ut och fram tills att medlemskapet avslutas enligt punkt 12. 

3.3 Vid kontantbetalning betalas medlemskapet i förskott och avslutas utan uppsägning när perioden är slut.

 

4. Betalning av medlemskap

4.1 Medlemmen ska betala medlemsavgift, inskrivningsavgift och eventuella övriga avgifter enligt FCGs vid varje enskilt tillfälle gällande priser. Samma sak gäller för vårdnadshavare eller andra som i Avtalet har påtagit sig juridiskt ansvar för medlemskapet.

4.2 FCG erbjuder privatpersoner två typer av betalningsalternativ: kontant betalning och månadsbetalning via autogiro. Vid kontant betalning erlägger medlemmen betalning för hela avtalsperioden vid avtalets ingående. Vid autogirobetalning delas kostnaden för hela avtalsperioden upp månadsvis. Den 25:e varje månad dras avgiften för nästkommande månad från ett av medlemmen anvisat bankkonto, s.k. autogiro (särskilt medgivande krävs för detta). När ett företag åtar sig att stå för avgiften kan betalning istället ske mot faktura efter sedvanlig kreditprövning.  

4.3 Medlemmen ansvarar för att se till att medlemsavgiften betalas till förfallodagen. Om en medlem ensidigt avslutar sin överföring via autogiro utan att i förväg meddela FCG har FCG rätt att slutfakturera medlemskapet den resterande bindningstiden med betalningsvillkor 30 dagar netto. 

4.4 Om Medlemmen inte betalar före förfallodagen, oberoende av betalningsmetod, utfärdas en inkassovarning med nytt förfallodatum. Vid försenad betalning kan FCG kräva ersättning för omkostnader och räntor enligt inkassolagen, räntelagen och annan gällande lagstiftning.

4.5 Om Medlemmen inte har uppfyllt ett betalningskrav och mottar betalningspåminnelse, inkassovarning eller inkassokrav från en extern inkasserare, ska betalningsinformation på fakturan från den externa inkasseraren användas vid betalning.

5. Prisändringar 

5.1 FCG har rätt att göra ändringar i medlemsavgifter, övriga avgifter och villkor i övrigt. Vid ändring av medlemsavgifter förbehåller sig FCG rätten till årlig prisjustering av löpande avtal enligt konsumentprisindex utan föregående varning. Vid övriga prisändringar ger FCG minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Prisändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.  

5.2 Medlemmen har prisgaranti för sin månatliga medlemsavgift under bindningstiden. Eventuell justering sker först när denna period löpt ut eller vid avtalets förtida upphörande enligt punkten 12. 

6. Frysning  

6.1 Frysning av medlemskapet innebär att tillfälligt avbrott av medlemskapet under en tidsbegränsad period. Vid frysning avbryts betalning av månadsavgiften fram till dess att skälet för avbrottet upphör och träningen kan återupptas. 

6.2 Begäran om frysning av medlemskap skall framställas skriftligen och skälet till frysningen skall anges. Frysningens längd i tiden bestäms i samband med beviljande av frysning. Vid frysning förlängs eventuell bindningstid med det antal dagar som fastslås i det beviljade beslutet om frysning. Frysning är inte möjlig under avtalets uppsägningstid. 

6.3 Frysning av medlemskapet kan beviljas av följande skäl: 

  1. a) Vid längre tids sjukdom (minst 1 månad) mot uppvisande av läkarintyg. 
  2. b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre månader. För längre tid krävs läkarintyg i enlighet med punkten a) ovan.  
  3. c) Vid arbete eller studier på annan ort, om denna situation är tänkt att pågå för en längre tid än två månader, mot uppvisande av arbetsgivarintyg/studieintyg. 
  4. d) Vid militärtjänstgöring, mot uppvisande av handling som styrker detta. 

6.4 Frysning beviljas inte för självvalt träningsuppehåll, semester, hög belastning på medlemmens arbete eller av andra liknande skäl. 

7. Medlemmens ansvar

7.1 Hälsotillstånd
Medlemmen ansvarar själv för att Medlemmens hälsotillstånd är sådant att Medlemmen utan risk kan träna och delta i FCGs aktiviteter.  

7.2 Trivsel- och träningsföreskrifter
Det åligger Medlemmen att följa gällande trivselregler och andra föreskrifter vad gäller användning av FCGs tjänster, träningsutrustning m.m. vilka meddelas skriftligen och/eller muntligen av FCGs personal eller via anslag i FCGs lokaler. Medlemmen förutsätts alltid visa hänsyn och respekt gentemot övriga medlemmar och personal samt inte uppträda på ett störande sätt vid besök i FCGs lokaler.  

7.3. Ändrade uppgifter
Medlemmen är skyldig att utan ogrundat dröjsmål upplysa FCG vid ändring av kontaktuppgifter, betalningsuppgifter eller andra uppgifter som är relevanta för FCG.

7.4 Medlemskort
Medlem som besöker FCGs lokaler är skyldig att registrera sitt medlemskort genom den kortdragare som finns placerad innanför entrén alternativt visa upp kortet för receptionspersonalen. FCG kan kräva att Medlemmar uppvisar legitimation. Medlemmen ansvarar också för att förvara medlemskortet på ett sådant sätt att det inte missbrukas av andra. Misstankar om missbruk ska anmälas till FCG så snart som möjligt.

7.5 Vistelse i lokalen
Endast betalande medlem eller av FCG auktoriserad gäst har rätt att vistas i FCGs lokaler under dess angivna öppettider. Medlemskort samt ID-handling ska alltid kunna uppvisas.  

8. Behandling av personuppgifter

I samband med medlemskapet kommer FCG att behandla personuppgifter om Medlemmen. Information om hur FCG behandlar uppgifter om Medlemmen och dennes rättigheter finns i vår personuppgiftspolicy.

9. Aktiviteter och utrustning 

9.1 FCG tillhandahåller vissa aktiviteter, koncept och tilläggstjänster som meddelas via anslag i våra lokaler, på vår hemsida och/eller våra sociala medier. FCG tar ut extra avgifter för deltagande i vissa av dessa aktiviteter (t.ex. PT-tjänster, kurser, gästföreläsningar och liknande).  

9.2 FCG kan inte alltid garantera tillgänglig plats på aktiviteter där deltagarantalet eller tillgången är begränsad. I möjligaste mån anpassar FCG erbjudanden och öppettider på tillgängliga träningsanläggningar enligt medlemmarnas önskemål och beteende. 

9.3 FCG kan hållas stängd eller ha ett reducerat utbud i samband med t.ex. helgdagar och underhållsarbete. FCG kan också komma att företa förändringar eller utbyte av träningsutrustning i lokalen när så erfordras för att upprätthålla en god och säker träningsmiljö och träningsstandard. 

9.4 FCG ansvarar inte för förhinder eller begränsningar som minskar FCGs träningserbjudande till Medlemmen, när förhållandet ligger utanför FCGs kontroll och FCG inte kunde förutse eller motverka följderna av förhållandet (force majeure).

10. Ansvar för ägodelar och olycksfall m.m. 

10.1 FCG ansvarar ej för stöld, förlust eller skada på Medlems eller gästs egendom. Detta gäller oberoende av om tillhörigheterna är inlåsta i vanligt garderobsskåp, värdeskåp eller liknande.

10.2 Om Medlemmen glömmer tillhörigheter som förvaras i skåpen på en FCG-anläggning efter ordinarie stängningstid, har FCG rätt att bryta upp Medlemmens lås och förvara tillhörigheterna. Medlemmen är skyldig att hämta kvarglömda tillhörigheter inom två veckor. FCG kan inte hållas ansvariga för eventuell förlust av sådana tillhörigheter, inte heller under den nämnda perioden.

10.3 Medlemmen tränar alltid under eget ansvar och på egen risk. FCG ansvarar inte för personskador som Medlemmen ådrar sig i anslutning till vistelse/utövande av aktivitet på en FCG-anläggning. Motsvarande ansvarsbegränsning gäller för samtliga träningserbjudanden och tjänster/konsult i FCG regi.

11. Överlåtelse av avtal  

11.1 Medlemmens rätt att överlåta avtal
Vid Medlems flytt till annan ort med CMS-ansluten träningsanläggning får Medlemmen kostnadsfritt flytta över gällande medlemskap till den nya ortens träningsanläggning. Detta med tillgodoräknande av erlagd avgift och outnyttjad avtalstid. Detta avser endast autogiroavtal, kontant betalda kort återbetalas ej. 

11.2 FCGs rätt att överlåta avtal
FCG förbehåller sig rätten att överföra Avtalet till ett annat företag, och att överföra eventuella automatiska betalningstjänster som kan ha ingåtts i förbindelse därmed. Vid sådana ändringar ger FCG minst en (1) månads förvarning via e-post/SMS. Ändringen träder i kraft en (1) månad efter att förvarningen skickades, räknat från första månadsskiftet.

 

12. Uppsägning och ändring av avtal 

12.1 Ångerrätt
Medlemmen har rätt att avsluta Avtalet (ångerrätt) genom att meddela FCG via e-post inom två (2) veckor efter att Avtalet ingåtts, jfr. distansavtalslagen 2 kap. 10 §. Ångerrätten gäller enbart om medlemskapet har ingåtts utanför en FCG-anläggning (t.ex. via hemsidan). Vid utnyttjad ångerrätt återbetalas förskottsbetalda avgifter. Medlemmen måste själv kunna dokumentera att ångerrätten utövas enligt den vid tillfället gällande lagstiftningen.

12.2 Uppsägning efter bindningstid
Medlemskapet kan sägas upp när Medlemmen önskar, men löper som minimum bindningstiden ut. Efter att bindningstiden löpt ut övergår medlemskapet till ett löpande avtalsförhållande enligt punkt 3.2. Uppsägningstiden är en (1) månad, och uppsägningen träder i kraft efter utgången av följande månad. 

12.3 Uppsägning p.g.a. flytt
Medlem äger rätt att säga upp Avtalet i förtid med en (1) månads uppsägningstid på grund av definitiv avflyttning till annan ort mot uppvisande av bevis på adressändring. Det kan göras även om bindningstiden för Avtalet inte har löpt ut. 

12.4 Uppsägning p.g.a. negativa förändringar
Om FCG genomför betydande förändringar som påverkar Medlemmen negativt, har Medlemmen rätt att säga upp sitt Avtal. Det kan göras även om bindningstiden för Avtalet inte har löpt ut. Uppsägning enligt denna punkt kan endast ske genom att Medlemmen meddelar FCG senast fjorton (14) dagar innan ändringen/ändringarna verkställs. Detta under förutsättning att Medlemmen varslas om ändringen/ändringarna senast en (1) månad innan ändringen/ändringarna verkställs. Vid uppsägning enligt denna punkt avslutas Medlemsavtalet från och med det datum då ändringen/ändringarna verkställs. Medlemmen ska ta emot skriftlig bekräftelse från FCG via e-post eller brev.

12.5 Omprövning av bindningstid
Medlem som har valt en bindningstid på 24 eller 36 månader har rätt att varje år ompröva sitt beslut och säga upp avtalet till upphörande vid varje tolv (12) månadersperiod som avtalet innefattar, med iakttagande av minst en (1) månads uppsägningstid. Exempelvis har en medlem som har valt en avtalsperiod om 36 månader rätt att säga upp avtalet till upphörande 12 eller 24 månader efter att avtalet trädde ikraft, med iakttagande av minst en (1) månads uppsägningstid. Vid sådan uppsägning har FCG rätt att debitera medlemmen ett belopp motsvarande den inskrivningsavgift som skulle ha gällt för avtalet med beaktande av den kortare bindningstid som kommit att gälla. 

12.6 Ingen återbetalning
Ingen återbetalning sker när ett medlemskap som betalats kontant sägs upp i förtid med undantag för situationer där Medlemmen utnyttjar ångerrätt enligt punkt 12.1.

12.7 Administration
För att FCG skall ha möjlighet att utreda eventuella problem eller önskemål om förbättringar på anläggningen, är det en fördel om orsaken till uppsägningen kan fastställas. FCG uppskattar därför om uppsägning sker skriftligen och på särskild blankett som tillhandahålls av FCG, som ett redskap för FCG att förbättra och förändra sin verksamhet. Medlemmen ska också själv kunna dokumentera att uppsägningen har utförts. 

12.8 FCGs rätt att spärra eller säga upp medlemskapet
FCG har rätt att spärra medlemskapet under en viss tid eller säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan, om Medlemmen väsentligt bryter mot medlemsvillkoren. Som väsentliga brott mot villkoren anses bland annat utebliven betalning av månatlig medlemsavgift och andra avgifter, trots inkassovarsel eller annan form av påminnelse. Vid uteslutning enligt denna punkt sker ingen återbetalning av förskottsbetalad månadsavgift. Avtalet upphör att gälla vid närmast följande månadsskifte. 

 

13. Tvist 

Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser, skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt. 

 

Hem