Information gällande behandling av personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för First Class Gym. First Class Gym ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna information är tillämplig för dig som kund/medlem, leverantör, arbetssökande och för dig som tar kontakt med oss via hemsidan.

Varför behandlar vi personuppgifter?

För dig som kund/medlem behandlar vi personuppgifter för administration kring ditt avtal, kundvårdande aktiviteter och erbjudanden samt även för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. I vårt leverantörsregister behandlar vi personuppgifter för att säkerställa affärsmässiga relationer och eventuella reklamationer.

Om du varit inne på någon av våra hemsidor, och godkänt behandlingen av personuppgifter i något av våra kontaktformulär, har du samtyckt till att dina personuppgifter även används för kommunikation med dig. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, vänligen kontakta oss via e-post personuppgifter@firstclassgym.com

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som privatperson.

För kund/medlem och leverantör behandlar vi kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras/levereras. Vi samlar även in uppgifter kring deltagande i våra olika pass och aktiviteter för att kunna förbättra din upplevelse på First Class Gym. Behandlingen av dina personuppgifter i våra register sker med stöd av avtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig.

Med stöd av ditt samtycke, när du söker jobb hos oss, kan vi komma att behandla kontaktuppgifter, CV-dokument samt andra ansökningshandlingar. I samband med intervjuer kan uppgifter rörande svar på intervjufrågor, kunskapstester, personlighetstester och dokumentation från referenstagning, uppgifter om färdigheter eller yrkeslegitimation komma att samlas in. Vid rekryteringsprocesser kan kommunikation via e-post eller annan form komma att behållas för att kunna säkerställa hantering av ditt aktuella ärende.

Vem kommer att ta del av dina uppgifter

First Class Gym kan komma att dela uppgifter som härrör medlemmar, leverantörer och arbetssökande med samtliga bolag inom First Class Gym i syfte att tillhandahålla och utveckla de tjänster vi samarbetar kring.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i en databas där vår IT-partner ansvarar för driften. Vi behåller dina uppgifter så länge du är vår kund/medlem, samt i ytterligare upp till 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer endast relevanta uppgifter att sparas för att fullfölja rättsliga förpliktelser. Det kan finnas rättsliga förpliktelser vid en rekryteringsprocess som hindrar att vi raderar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter finns till exempel i bokföringslagstiftningen och diskrimineringslagstiftningen. I dessa fall kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system. De kvarvarande uppgifterna tas bort när dessa lagkrav inte längre är aktuella.

Skydd av dina personuppgifter

First Class Gym har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda hela vår IT-miljö. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik.

First Class Gym anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Tillgång till registerutdrag

En begäran om registerutdrag, eller rättning/radering av uppgifter ska skickas via e-post till personuppgifter@firstclassgym.com. Märk ditt meddelande med ”Registerutdrag”. Om du anser att någon uppgift i ett register är felaktig eller missvisande bör du även begära rättelse genom att skicka e-post till ovanstående adress. Märk ditt meddelande med ”Rättelse”.

 

Dataportabilitet

Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar uppgifter som du själv har tillhandahållit oss.

Begränsning

Att uppgifterna begränsas betyder att vi gör en markering om att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till ett visst syfte.

Återkalla samtycke

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Ändringar i denna information

First Class Gym förbehåller sig rätten att revidera denna information från tid till annan. Om vi gör mindre ändringar så kommer vi att publicera dessa på vår webbplats. Om vi ändrar informationen på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs idag kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar på annat lämpligt sätt.

Frågor och funderingar

Om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter inom First Class Gym är du välkommen att kontakta oss via e-post personuppgifter@firstclassgym.com Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Hem