Information gällande behandling av personuppgifter

 

Att skydda våra medlemmars integritet och de personuppgifter vi behandlar är av högsta vikt för oss inom First Class Gym koncernen (“FCG”). All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Här beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar medlemmars personuppgifter. 

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen? 

I samband med våra tjänster samlar vi in och behandlar personuppgifter om medlemmens namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. 

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal med våra medlemmar, och för att därefter administrera avtalen. Dessutom behandlar vi uppgifterna, om du samtycker till detta, för att informera dig om nyheter som kan intressera dig och vidareutveckla vår verksamhet. 

Personuppgifterna behandlas för: 

  • förberedelse och administration av den berörda tjänsten (t.ex. vid kreditupplysning eller i övrig kreditbedömning); samt 
  • fullgörelse av ingångna avtal (t.ex. fakturering). 

Personuppgifterna behandlas även med stöd av våra berättigade affärsintressen som underlag för: 

  • marknads- och kundanalyser; 
  • affärsuppföljning; 
  • affärs- och metodutveckling (t.ex. utveckling av FCGs hemsida), samt 
  • marknadsföringsändamål (om kunden inte begärt direktreklamspärr hos oss). 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling med stöd av våra berättigade affärsintressen. 

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de? 

Endast personer hos FCG som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. FCG har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern samt till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning (såsom IT-leverantörer och leverantörer för betallösningar) i den mån det behövs för att administrera och genomföra den berörda tjänsten. 

FCG sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som nämnts ovan. Därefter raderar vi dem. Såvida du inte godkänner något annat. Detta innebär bl.a. att vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Därefter sparas dina personuppgifter som längst under ett år, om du inte begär att dina personuppgifter ska raderas tidigare (se dina rättigheter nedan). Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter. 

Dina rättigheter 

Det bolag inom FCG-koncernen som du ingår avtal med är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att din avtalspart ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling. Vi värdesätter om du kontaktar oss först, så att vi kan reda ut eventuella missförstånd.

Vi kommer att kunna uppdatera denna personuppgiftspolicy vid behov, exempelvis när vi lanserar nya produkter eller gör ändringar i befintliga produkter. Du kommer att få information av oss om vi göra väsentliga ändringar. Du kommer alltid att hitta den senaste versionen av personuppgiftspolicyn på vår webbplats.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss via e-post personuppgifter@firstclassgym.com

Hem